Toprent

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser TOPRENT A/S 2023

1) Indledning
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer medmindre, det fraviges ved at indgå en skriftlig Toprent-aftale mellem parterne.

2) Tilbud
Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra dato og bortfalder, såfremt skrift-lig accept fra kunden ikke er kommet frem inden fristens udløb. Ved mundt-lige tilbud er det yderligere en betingelse for aftalens forbindtlighed, at Toprent A/S inden 1 uge efter modtagelse af accept på tilbuddet har afsendt skriftlig bekræftelse på aftale til kunden.

3) Specifikationer, katalogbeskrivelser, datablade.
Alle oplysninger om vægt, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, annoncer, billedmaterialer og prislister er vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

4) Priser
Priser er opgivet excl. moms og afgifter og er baseret på køb i hele kartoner. Alle ordrer optages til de på faktureringsdagen gældende priser. Der tages således forbehold for tryk-/tekniske fejl og prisregulering, såfremt der inden levering skulle ske stigninger i indkøbspriser, lønninger, valutakurser og afgifter til det offentlige m.m. På alle fakturaer påføres et kapacitetstillæg på 1,35% af fakturabeløbet.

5) Betaling
Betaling skal for at være rettidig ske netto kontant 15 dage fra fakturadato og via leverandørservice. Fakturering finder sted på afsendelsesdato, uanset om kunden er parat til at modtage varen eller leverancen. Ved afhentnings-køb faktureres kunden ved afhentning af varen. Fakturering sker pr. mail eller via EAN-nr.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag påløber morarenter med 2% pr. påbegyndt måned, ligesom der pålægges et rykkergebyr på kr. 125,- for hver afsendt rykker, dog max. kr. 375,-

6) Ejendomsforbehold
Toprent A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesum-men med renter og omkostninger er betalt og kunden er forpligtet til at holde de leverede varer adskilt fra andre varer.

7) Forsendelse
Levering finder sted i Danmark franko på købers adresse ved ordrer over kr. 1750,- excl. moms. Ved bestilling på web-shop er fragtgrænsen kr. 999,- excl. moms. Ordrer under kr. 1750,- excl. moms (for grossister gælder ordrer un-der kr. 4000,-) pålægges et fast fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 99,- excl. moms. Aflæsning foretages hos køber. Hvis køber ønsker tidsbestemt leve-ring, indbæring og lignende, debiteres efter gældende satser, som kan ses ved ordreafgivelse i webshoppen eller oplyses ved kontakt med kundeser-vice. Køber har ansvaret for, at alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige. Forsendelsen sker for Toprent A/S’ regning og risiko. For manglende returpaller opkræves betaling separat.

8) Returnering
Returnering kan kun finde sted efter aftale med Toprent A/S. Returnering er kun mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage. Returva-rer, der modtages inden for 0-30 dage, krediteres 100%, returvarer, der mod-tages indenfor 31-90 dage, krediteres 85%, og returvarer, der modtages efter 90 dage, krediteres ikke. Returnering sker for kundens regning og risiko, med mindre returnering skyldes fejl forårsaget af Toprent. Særlige skaffevarer tages ikke retur.

9) Montering
Når andet ikke er aftalt, er montage ikke omfattet af aftalen og derfor heller ikke indbefattet i den aftalte pris. Ved aftalt montage forudsættes altid montage inden for normal arbejdstid.

10) Leveringstiden
Leveringstiden regnes fra datoen for ordremodtagelse, dog fra modtagelse af bankgaranti, når det er aftalt, at kunden skal stille betalingsgaranti. Ga-rantien skal i så fald stilles som en anfordringsgaranti. Uanset angiven leve-ringstid er enhver i tilbuddet eller ordrebekræftelse opgivet leveringstid omtrentlig. For logovarer og andre specialprodukter, hvor kunden skal fremsende tegninger, målskitser eller instruktioner, regnes leveringstiden først fra det tidspunkt, da samtlige tegninger, målskitser og instruktioner er os i hænde og godkendt af kunden. Efterfølgende ønsker om ændringer i ordren fra kundens side sker for kundens regning. Toprent A/S berettiget til at afslå ønsker til ændringer efter ordrebekræftelse. Efterkommes sådanne ønsker sker det i henhold til særlig aftale og altid således, at den aftalte betalingstermin for den oprindelige ordre skal overholdes, da ændringen beror på kundens forhold. Alternativt er Toprent A/S berettiget til at ophæve handlen, såfremt kunden ikke er i stand til at modtage levering som aftalt.

11) Force majeure – ansvarsfritagelse
Leveringstiden udskydes uden ansvar for os, såfremt rettidig levering hindres eller forsinkes af omstændigheder uden for vores kontrol, herunder men ikke

begrænset til: strejke, lock-out, arbejdskonflikter, brand, krig, valutarestrik-tioner, transportuheld eller mangel på transportmidler, almindelig vareman-gel, mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, samt sammenbrud i egne kommunikationssystemer og andre driftsforstyr-relser. Såfremt Toprent A/S anser sig berettiget til forlængelse af leverings-tiden, skal dette straks meddeles skriftligt til kunden.

12) Ansvar for mangler
Ved vurdering af om varen er mangelfuld skal det lægges til grund, at kun-den via datablade, brochuremateriale samt emballage og brugsanvisninger er gjort bekendt med varens egenskaber og varens rette brug og dermed produktets anvendelighed til den konkrete opgave.
Såfremt kunden herefter måtte kunne påvise, at der foreligger en mangel, der skyldes fejl og forsømmelse hos Toprent A/S, påtager vi os efter eget valg i en periode på 1 år fra leveringsdatoen at regne enten at afhjælpe manglen, at foretage omlevering af leverancen eller yde et forholdsmæs-sigt afslag i købesummen for mangler, som skyldes konstruktion, materialer eller fremstilling, og som er en følge af fejl, der kan lægges os til last.
Afhjælpning omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor manglen skyldes, at leve-rancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med vores eller vores leverandørers forskrifter, såsom datablade, emballageinstruks og brochurer, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug eller ændringer foretaget uden vort skriftlige samtykke, ligesom det er en betingelse, at kunden godt-gør, at varen har været opbevaret betryggende og efter vore anvisninger.
Kunden er berettiget til at kræve erstatning for det tab, som kunden påvise-ligt har lidt, såfremt kunden godtgør, at manglen skyldes fejl, som kan læg-ges Toprent A/S til last. Kunden skal dog aldrig kunne kræve erstatning i tilfælde af force majeure som anført under pkt. 11, ligesom kunden aldrig kan kræve erstatning for betalte dagbøder, tidstab, driftstab, mistet avance eller andet indirekte eller afledet tab.
Såfremt Toprent A/S’ egen leverandør må antages at være ansvarlig over for Toprent A/S for forsinkelser og/eller mangler, meddeler Toprent A/S kunden transport i Toprent A/S krav mod leverandøren.

13) Reklamation
Det præciseres, at kunden straks ved modtagelsen, og inden varen monteres eller tages i brug, skal gennemgå og nøje undersøge de modtagne varer for at sikre sig, at disse er mangelfrie. Efter en sådan undersøgelse skal der straks reklameres og inden montering/ ibrugtagning finder sted, såfremt der burde være konstateret synlige mangler. Ved identifikation af mulige trans-portskader skal noteres på fragtbrevet. Ved skjulte mangler skal der rekla-meres straks efter, at kunden har opdaget eller burde have opdaget mang-len, dog senest 1 år fra leveringsdagen. Overholdes disse pligter ikke, bort-falder kundens ovennævnte beføjelser.

14) Produktansvar
Toprent A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis skadelidte godtgør, at skaden på grund af forsømmelighed kan lægges Toprent A/S eller andre de har ansvaret for til last. Der gælder en max. dækning for personskade på kr. 10.000.000.
Toprent A/S er ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, dog kun såfremt skadelidte godtgør, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Toprent A/S. Dog er Toprent A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i kundens besiddelse. Der gælder en max. dækning for skade på fast ejendom og løsøre på kr. 10.000.000.
Toprent A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning Toprent A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Toprent A/S skadesløs i samme omfang, som vores ansvar er begrænset i henhold til de 3 foregående styk-ker.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette pkt., skal denne part straks underrette den anden herom. Toprent A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

15) Værneting og lovvalg
Enhver uoverensstemmelse i anledning af aftalen skal afgøres efter dansk ret med Retten i Aarhus som værneting.

Toprent A/S
Niels Bohrs Vej 34
Stilling
8660 Skanderborg

CVR: 46468414

Igefa & Toprent

Vores unikke internationale samarbejde er vi meget stolte af! Toprent sælger kun på det danske marked, men vi har et internationalt bagland, som betyder, at vi opererer under mottoet: ”Tænk globalt - Handel lokalt”. Det giver os og især vores kunder store fordele.

Kunden i fokus

Hos Toprent har vi ikke fokus på salg af bestemte produkter, men vi har derimod fokus på at sælge den løsning, som passer til den enkelte kundes behov.

Vores historie

Toprent A/S er blandt landets førende virksomheder inden for rådgivning og salg af bæredygtige og innovative rengøringsløsninger og nonfoodprodukter.

Medarbejdere

I Toprent er vi ca. 50 dedikerede kollegaer, der alle arbejder sammen om at skabe de bedste løsninger for vores kunder. Find din Toprent-medarbejder her.

Artikler

I Toprent er vi på forkant med udviklingen inden for rengøringsmidler, rengøringsmaskiner og levering af non-food tilbehør til hoteller, restauranter og cafeer.