Toprent

Persondatapolitik

Ny persondatalov i henhold til ny GDPR-forordning gældende pr. d. 25. maj 2018

Persondatapolitik

Ny persondatalov i henhold til ny GDPR-forordning gældende pr. d. 25. maj 2018

Persondatapolitik kunder og web

Det dækker vores kunde persondatapolitik

Toprent A/S, er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger vi indsamler fra dig. Toprent A/S (CVR. nr. 46468414, Niels Bohrs Vej 34, 8660 Skanderborg, T. +45 70 15 55 75, E-mail: toprent@toprent.dk). Toprent er din hovedkontakt, og det er til os, du skal henvende dig for spørgsmål og med hensyn til dine rettigheder.

Toprent udfører alle behandlinger af personoplysninger ifølge den gældende lov. Vi er bevidste om din integritet og vil gerne være transparente med, hvordan dine personoplysninger behandles. Vi beder dig derfor tage dig tid til at læse vores Persondatapolitik, hvori der redegøres for:

 • Hvilke typer personoplysninger vi indsamler, og til hvilke formål.
 • Hvornår og hvordan vi kan dele personoplysninger med andre samarbejdspartnere.
 • Hvor længe vi gemmer dine personoplysninger og til hvilke formål.
 • Dine rettigheder, herunder hvordan du tilgår og opdaterer dine personoplysninger.

Formål med behandlingen

Håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure.

Kategorier af oplysninger, som behandles om de registrerede personer

 • Navn og efternavn, Adresse, E-mail, Telefonnummer, evt. stilling og virksomhed.
 • Kategori af købte varer/ydelser, Fakturerede beløb, Samhandelsaftale.
 • Rykkerbreve, Rykkergebyrer og morarenter, Inkassobehandling af tilgodehavende.
 • Andre oplysninger, som vi registrerer om vores kunder.

Kategorier af modtagere af personoplysningerne

Kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til:

 • Toprent’s eksterne VANS udbyder i fbm. OIOUBL fakturering
 • Toprent’s eksterne revisionsfirma PWC
 • SKAT
 • andre, som vi videregiver relevante oplysninger om vores kunder til

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Toprent i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Toprent’s forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

Ophavsret og ansvar

Alt materiale og alle oplysninger på denne hjemmeside er beskyttet af lov om ophavsret m.v. og alle rettigheder i henhold til nævnte lov og anden anvendelig immaterialretlig lovgivning forbeholdes. Du er bemyndiget til at se, kopiere, udskrive og fordele det viste materiale og de viste oplysninger, men alene på følgende betingelser:

Materialet/oplysningerne må kun anvendes med henblik på intern information.

Enhver kopi af materialet/oplysningerne eller enhver del af sådan kopi skal påføres ovennævnte oplysning om Toprent a/s' ophavsrettigheder.

Toprent A/S kan til enhver tid tilbagekalde eller modificere ovennævnte bemyndigelse.

Vær opmærksom på, at ethvert produkt, enhver proces eller enhver teknologi omhandlet eller beskrevet i materialet eller oplysningerne er underlagt en eller anden form for immaterialretlig beskyttelse til fordel for Toprent, og ovennævnte bemyndigelse til at se, kopiere og udskrive materiale og oplysninger, giver dig ikke ret til licens eller ret til nogen anden form for udnyttelse.

Toprent og Toprent's logo er Toprent's registrerede eller på anden måde beskyttede varemærker. Alle andre produktnavne nævnt på denne hjemmeside er de respektive ejeres/fabrikanters/leverandørers registrerede eller på anden måde beskyttede varemærker. Denne hjemmeside kan indeholde andre retsbeskyttede oplysninger og betingelser for anvendelse, og sådanne betingelser og beskyttelser skal også iagttages og følges.

ANSVAR

Toprent stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Informationerne skaber ikke noget aftalegrundlag mellem brugeren og Toprent. Før du benytter informationer fra hjemmesiden, opfordres du til at søge personlig assistance og rådgivning fra Toprent. Vi har forsøgt at vedligeholde informationer, software og øvrige servicer på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. Toprent fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl.

Toprent er ikke ansvarlig for tab af hardware, software eller filer, hvor tabet skyldes brug af denne hjemmeside. Toprent giver ikke nogen garanti for, at hjemmesiden eller servicer stillet til rådighed på denne af enten Toprent eller på vegne af Toprent (inkl. gratis software download) vil opfylde dine behov, vil kunne benyttes uden afbrydelser, være sikker og uden fejl, eller at hjemmesiden eller serverne benyttet af Toprent er fri for virus og konstant vil kunne benyttes.

GARANTI

Alt information indeholdt på denne hjemmeside stilles til rådighed for dig ”som det er og forefindes” alene i informationshensigt uden garanti af nogen art inkl. underforstået garanti for eller tilsikring af produkternes omsættelighed, egnethed til særlige formål eller garanti mod krænkelse af trediemands rettigheder. Den givne information kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl, og al information vil løbende blive ændret, opdateret eller udeladt uden varsel. Toprent kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer i alle produkter og/eller programmer og teknologier m.v. omtalt på denne hjemmeside.

Her ud over påtager Toprent A/S sig hverken ansvar eller garanti af nogen art i relation til enhver anden hjemmeside, som du vælger at gå ind på via denne hjemmeside. De af Toprent oprettede links til sådanne andre hjemmesider findes alene for som en service og kan på ingen måde betyde, at Toprent godkender sådanne andre hjemmesider eller indholdet på dem. Toprent kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig overfor nogen for noget direkte, indirekte eller afledet krav eller tab for besøget på eller brug af oplysninger fra denne hjemmeside eller enhver anden hjemmeside, hvortil links findes – inkl. – men ikke begrænset til – ethvert tab af fortjeneste, forstyrrelse af forretning eller datatab, selvom risikoen eller muligheden for sådanne tab eller skader måtte være kendt.

Afgivelse af information til Toprent

Læs venligst vor generelle information om behandling af personoplysninger. Toprent ØNSKER IKKE at modtage FORTROLIG eller retsbeskyttet information fra dig via denne hjemmeside. Enhver information, som Toprent modtager via denne hjemmeside – ud over information, som er personlig, således som dette er forklaret i Toprent's behandling af personoplysninger – vil betingelsesløst blive anset for at være IKKE-FORTROLIG. Ved at fremsende information til Toprent via denne hjemmeside eller på anden elektronisk vis giver du Toprent ubegrænset og uigenkaldelig ret til at bruge, udnytte, kopiere, vise, modificere, anvende og distribuere sådan information, og Toprent kan frit – herunder også vederlagsfrit – anvende enhver sådan modtaget information inkl. enhver idé, know-how eller teknik til et hvilket som helst formål.

Toprent forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre eller modificere nærværende politik.

TVISTER

Enhver uenighed, der måtte opstå i forbindelse med brugen af denne hjemmeside eller i forbindelse med fortolkningen af vilkår angivet på hjemmesiden, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

Hvis en eller flere af de love, der finder anvendelse på nærværende vilkår på et senere tidspunkt bliver ændret eller såfremt fortolkningen af disse love ændres, således at et eller flere vilkår bliver ugyldige, skal dette forhold ikke have indflydelse på gyldigheden af de resterende vilkår.

Personoplysninger

Toprent respekterer din ret til hemmeligholdelse. Denne politik opsummerer, hvilke personlige informationer vi kan indsamle, og hvorledes vi kan anvende sådanne informationer. Denne politik beskriver også andre vigtige emner relateret til din ret på hemmeligholdelse og er baseret på dansk lovgivning om datasikkerhed.

Indsamling af information

Toprent indsamler kun personlige informationer (såsom navn, titel, selskabsnavn, adresse, telefonnumre, eller e-mail adresse), som du frivilligt fremkommer med via vor hjemmeside eller via e-mail korrespondance. Vi vil samle generel information for at forbedre vor hjemmeside og bedre kunne imødekomme dine behov.

Anvendelse af information

Den information, du afgiver, vil blive brugt af Toprent til besvarelse af dine forespørgsler til at fremkomme med de informationer, du har anmodet om vedrørende Toprent's produkter og services, eller til at identificere ordrer, du placerer hos Toprent. Toprent kan anvende autoriseret trediemand til at indsamle og behandle sådanne informationer. Hvis du har afgivet personlige informationer til Toprent elektronisk og ønsker dem fjernet eller modificeret, så kontakt os venligst på telefon 7015 5575, att. Kundeservice. Vi vil udfolde enhver bestræbelse på at efterkomme din anmodning.

Anden vigtig information

Toprent's hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Toprent har ikke godkendt sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for indholdet eller hemmeligholdelsespolitikken på sådanne hjemmesider. Her ud over kan nogle af vore hjemmesider indeholde såkaldte "cookies", som er dataspots, der sendes til din web browser og bliver lagret på din computer. Dette tillader vores server at "genkende" dig, når du besøger vores hjemmeside i fremtiden. De fleste webbrowsere kan konfigureres til ikke at acceptere "cookies" eller til at orientere om, at en "cookie" er sendt til din computer.

Opmærksomheden henledes på, at Toprent ved lov eller i henhold til judiciel eller offentlig efterforskning kan blive tvunget til at udlevere dine personlige oplysninger.

Toprent forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre eller modificere nærværende politik for behandling af personoplysninger.

Bæredygtig og innovativt

Toprent A/S er blandt landets førende virksomheder inden for rådgivning og salg af bæredygtige og innovative rengøringsløsninger og nonfoodprodukter til både det offentlige, rengøringsselskaber og virksomheder.

Kunden i fokus

Hos Toprent har vi ikke fokus på salg af bestemte produkter, men vi har derimod fokus på at sælge den løsning, som passer til den enkelte kundes behov.

Vores historie

Toprent A/S er blandt landets førende virksomheder inden for rådgivning og salg af bæredygtige og innovative rengøringsløsninger og nonfoodprodukter.

Medarbejdere

I Toprent er vi ca. 50 dedikerede kollegaer, der alle arbejder sammen om at skabe de bedste løsninger for vores kunder. Find din Toprent-medarbejder her.

Artikler

I Toprent er vi på forkant med udviklingen inden for rengøringsmidler, rengøringsmaskiner og levering af non-food tilbehør til hoteller, restauranter og cafeer.